Tingimused

ÜLDISED RENDITINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1 Käesoleva lepinguga (edaspidi Leping) annab Rendileandja Rentnikule ajutiseks kasutamiseks tasu eest sõiduauto järelhaagise (edaspidi Haagis) koos kehtiva liikluskindlustuspoliisi ja registreerimistunnistusega.

1.2 Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning lõpeb kõigi sellest tulenevate kohustuste täitmisega mõlema lepingupoole poolt.

1.3 Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, üks kummalegi osapoolele.

2. Rentniku õigused ja kohustused

2.1 Leping annab selle kehtivuse ajal Rentnikule õiguse Lepingu objektiks oleva Haagise valdamiseks ja kasutamiseks ning tegudeks, mis on otseselt seotud eelnevaga (näiteks esindamine politseis jne.)

2.2 Rentnikul on õigus kasutada Haagist Eesti Vabariigi territooriumil. Väljaspool Eesti Vabariiki haagise kasutamine lepitakse eraldi kokku ja vormistatakse Lepingu lisana.

2.3 Rentnik kohustub tasuma Haagise kasutamise eest renti vastavalt kehtestatud hinnakirjale. Hinnakiri loetakse Lepingu lahutamatuks lisaks.

Hinnakiri on Rentnikule kättesaadav rendikeskuses aadressiga Küüni, Kuusiku alevik, Rapla vald 79516 Raplamaa. Hinnakirjas toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.4 Rentnik on kohustatud tagastama Haagise koos kindlustuspoliisi ja registreerimistunnistusega õigeaegselt Rendileandja poolt selleks volitatud isikule, rendilepingus märgitud aadressil.

2.5 Haagise ja/või kindlustuspoliisi ja/või registreerimistunnistuse tagastamisega viivitamise korral on Rentnikul kohustus hüvitada Rendileandjale mitteõigeaegse tagastamisega tekitatud kahju. Kahju suuruseks hindavad pooled kokkuleppelist hinnakirjas sisalduva arvutusliku tasu iga tagastamisega viivitatud tunni eest. Kui uue tunni algusest on möödunud üle 15 minuti, loetakse see täistunniks.

2.6 Rentnik on kohustatud suhtuma heaperemehelikult Haagisesse.

2.7 Rentnik kohustub viivitamatult teatama Rendileandjale Haagisega juhtunud õnnetusest või olukorrast kui Haagis väljus Rentniku valdusest.

2.8 Alates Haagise üleandmisest kuni selle tagastamiseni lasub Rentnikul täielik vastutus, mis on seotud Haagise kasutamisega (vastutus suurema ohuallikaga tekitatud kahju eest) ja/või kadumisega ja/või osalise hävimisega ja/või parkimise ning liikluseeskirja nõuete rikkumisega.

2.9 Rentnik on kohustatud Haagisele tekitatud kahju hüvitama koheselt, suuremate kahjude korral 1 kuu jooksul, alates Lepingus märgitud Haagise tagastamise tähtajast. Kahju suuruse määramisel võetakse aluseks Haagise tootja varuosade hinnakirjad või remondi kalkulatsioonid.

2.10 Rentnikul ei ole õigust anda Haagist kasutamiseks tasu eest või tasuta kolmandatele isikutele ilma Rendileandja igakordse kirjaliku loata.

3. Rendileandja õigused ja kohustused

3.1 Rendileandja on kohustatud andma Haagise Rentniku valdusesse Lepingus sätestatud tähtajaks.

3.2 Rendileandja on kohustatud esitama Rentnikule pretensioonid Haagise kohta koheselt pärast selle tagastamist Rentniku poolt.

3.3 Rendileandjal või tema poolt selleks volitatud isikul on õigus Haagise tagastamise tähtaja möödumisel Haagis Rentnikult (või Haagise valdajalt) tagasi võtta ning nõuda Rentnikult kahju hüvitamist seoses Haagise mitteõigeaegse tagastamisega, vastavalt Lepingu punkt 2.4.

3.4 Rendileandjal on õigus saada Rentnikult hüvitist Rentniku tahtliku või ettevaatamatu teoga Haagisele või muul viisil Rendileandjale tekitatud kahju ulatuses.

4. Tagatisraha

4.1 Rentnik on kohustatud tasuma Rendileandjale Lepingu sõlmimisel tagatisraha, kui tagatisraha maksmise kohustus on ette nähtud hinnakirjas.

4.2 Tagatisraha arvelt on Rendileandjal õigus katta Haagisele tekitatud või Rentniku poolt Haagise hilisema tagastamisega seoses tekkinud kahjusid.

4.3 Kui Haagis tagastatakse Rendileandjale Lepingus ettenähtud ajal ja seisundis, tagastatakse tagatisraha koheselt Rentnikule.

5. Kindlustus

5.1 Haagise suhtes on sõlmitud liikluskindlustuse leping, mille sõlmimisega seotud kulud on arvatud rendi sisse.

5.2 Kindlustusjuhtumi saabumisel kohustub Rentnik koheselt teatama sellest Rendileandjale ning vastavalt saadud juhistele täitma kõik vajalikud dokumendid kindlustusjuhtumi vormistamiseks.

5.3 Haagise hävimisel või kahjustamisel, mida ei loeta kindlustusjuhtumiks ning seetõttu ei kuulu kindlustusandja poolt hüvitamisele, on Rendileandja ees vastutav Rentnik.

5.4 Rentnik kohustub hüvitama Rendileandjale kahjud, mis jäävad korvamata kindlustuse poolt (nt omavastutus, pärast kahju hüvitamist kindlustuskaitse uuendamiseks tehtav sissemakse jne).